Avelskommitté


Anniken Sander
Ordförande/sammankallande
ledamot1@broholmer.se

 

 

 

 

 

 


Cia Odén
skrubbs31@gmail.com

 

 

 

 


Michaela Larsson
michaela.junsele@gmail.com

 

 

 

Avelskommitté
Avelskommitténs ordförande/sammankallande utses av styrelsen och arbetar direkt under styrelsen. Denna person kan efter styrelsens godkännande knyta till sig ett antal personer.

Broholmerföreningens målsättning är att:

 • Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, arbetsmässiga och exteriört fullgoda hundar.
 • Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras.

Arbetsuppgifter
Avelskommitten ska svara för att:

 • Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SMHK och SKK upprättade riktlinjer.
 • Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.
 • Verka för att avelsfrågorna utvecklas efter de för SKK och SMHK-organisationen gemensamma och övergripande riktlinjerna (jfr § 2 i SKK:s och SMHK:s stadgar)
 • Hålla sig ajour med ändringar och uppdateringar av SKK:s rekommendationer och avelsregler.
 • Kontinuerligt avrapportera till styrelsen.
 • Bedriva en informationsriktad och utbildningsriktad verksamhet i avelsfrågor.
 • Delta i avelskonferenser och liknande möten och konferenser som styrelsen anser nödvändiga.
 • Utvärderingar av RAS, dess mål och strategi.
 • Bereda ärenden som styrelsen har remitterat till avelskommittén samt förbereda dessa inför styrelsen som fattar beslut.
 • Bereda ärenden som inkommer till avelskommittén och presentera beslutsunderlag inför styrelsen som fattar beslut.
 • Tillsammans med kassör utarbeta förslag till budget för kommittén.
 • Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan lämnas till föreningens sekreterare i god tid innan årsmötet.
 • Verkställa övriga beslut som styrelsen ger i uppdrag till avelskommittén.