Utställningskommitté


Maria Stengaard
Ordförande/sammankallande
+46 731589234
ordforande@broholmer.se
 

 

annika

 

Annika Schröder
annika0124@yahoo.se

 

 

 

 

Utställningskommitté
Utställningskommitténs ordförande/sammankallande utses av styrelsen och arbetar direkt under styrelsen. Denna person kan efter styrelsens godkännande knyta till sig ett antal personer.

Utställningarna ska genomföras i enlighet med SKK:s regelverk och med ett etiskt förhållningssätt, samt verka för att så många hundar som möjligt medverkar vi utställningar.

Arbetsuppgifter
Utställningskommitten ska svara för att:

 • Hålla sig ajour med ändringar och uppdateringar av SKK:s utställningsregler.
 • Inom utsatt tid ansöka om utställningar som styrelsen beslutat om. SMHK ansöker årligen om utställningar hos SKK. Ansökan från SMHK skall vara SKK tillhanda 31/12 två år före avsett utställningsår.
 • Kontinuerligt avrapportera till styrelsen.
 • Ansvara för att gällande kontrakt skrivs med funktionärer.
 • Ansvara för att utställningar genomförs enligt gällande regler.
 • Ansvara för att gällande kontrakt skrivs med domare.
 • Ansvara för att resor samt boende bokas för domare på bästa och billigaste sätt.
 • Ansvara för att domare bokas snarast efter det att utställningen är godkänd av SKK.
 • Upprättar arbetsordning och checklistor för det praktiska arrangemanget av bokning av domare.
 • Upprättar arbetsordning och checklistor för det praktiska arrangemanget av respektive utställning.
 • Ansvara för att Årets Hund m.m. sammanställs och publiceras på hemsidan.
 • Tillsammans med kassör utarbeta förslag till budget för kommittén.
 • Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan lämnas till föreningens sekreterare i god tid innan årsmötet.
 • Verkställa övriga beslut som styrelsen ger i uppdrag till utställningskommittén.
 • Befogenheter: Att inom ramen för av styrelsen fastställd budget och verksamhetsplan samt av SKK:s godkända bestämmelser genomföra utställningarna samt informera styrelsen löpande. Kommittén arbetar självständigt utifrån detta.