Mentalkommitté


Beatrice Barck
Ordförande/Sammankallande
mentalkommitte1@broholmer.se

 

 

 

 

 


Madeleine Jonsson
mentalkommitte2@broholmer.se

 

 

 

Mentalkommitté
Mentalkommitténs ordförande/sammankallande utses av styrelsen och arbetar direkt under styrelsen. Denna person kan efter styrelsens godkännande knyta till sig ett antal personer.

Arbetsuppgifter
Mentalkommittén ska svara för att:

  • Bevaka forskning angående mentalitet.
  • Delta i utbildningar eller konferenser gällande mentalitet inom eller utom SKK som är till gagn för Broholmerföreningen.
  • Insamla material, artiklar och dylikt för publikation i föreningens nyhetsbrev och på hemsidan.
  • Vid behov biträda rasklubben i dessa frågor om och nödvändigt hänvisa vidare.
  • Vid behov biträda avelskommittén i arbetet med exempelvis RAS gällande mentalitet.
  • Med hjälp av Broholmerföreningens hundregister hålla koll på antalet broholmer som är i ålder för att genomföra BPH och vid behov anordna BPH med reserverade platser för broholmer.
  • Följa upp resultaten av de BPH som genomförts av broholmer.
  • Verkställa övriga beslut som styrelsen ger i uppdrag till kommittén.
  • Tillsammans med kassören utarbeta förslag till budget för kommittén.
  • Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan lämnas till föreningens sekreterare i god tid innan årsmötet.