Om föreningen

Broholmerföreningen bildas
Helgen 8-9 november 2008 samlades ett 20-tal personer från Sverige och Norge samt åtta broholmerhundar på Spånhults Herrgård utanför Jönköping för att, i några trevliga dagar, umgås samt bilda Broholmerföreningen.

SBHK:s vice ordförande, Carina Nilsson, hade vänligheten att ställa upp som mötesordförande och lotsa oss igenom hela proceduren. Dansk Broholmerselskab hade också skickat en representant till det bildande årsmötet.

Broholmerföreningen syfte och mål

Syfte:

 • Föreningen skall vara en samlings – och kontaktpunkt för broholmerägare och intresserade av rasen i Sverige och Norge.
 • Föreningen skall verka för spridning av information och kunskap om rasen broholmer; dess historia, egenskaper och beteende.
 • Föreningen skall i samarbete med SKK, SMHK och Broholmerselskabet i Danmark arbeta för att rasen bevarar och utvecklar sina rasspecifika egenskaper genom att främja en avel av fysiskt och mentalt friska samt exteriört fullgoda rasrena hundar.

Mål:

 • Att allmänhetens och medias kännedom om rasen och föreningen ökar.
 • Att antalet broholmer, broholmerägare och intressenter i Sverige och Norge blir fler. Det är viktigt för ett framtida avelsarbete i Sverige och Norge att avelsbasen utökas.
 • Att broholmerägare i Sverige och Norge är informerade om, och införstådda med, vikten av ett reglerat avelsarbete.
 • Att alla parningar och valpförsäljningar sker enligt de regler och direktiv som föreningen utarbetat i samarbete med SKK, SMHK och Broholmerselskabet.

Verksamhet:

 • Styrelsen skall sammanträda minst 4 ggr per år.
 • Föreningen skall regelbundet arrangera gemensamma promenader för medlemmar och intressenter, s.k. ”gåturer”.
 • För att sprida information om rasen och utbyta erfarenheter med andra skall medlemmar uppmanas att i möjligaste mån delta i våra ”gåturer” och andra arrangemang, delta i utställningar samt i övrigt visa upp sin hund i alla passande sammanhang
 • Genom rasmonter på större utställningar ska Broholmerföreningen sprida information om rasen
 • Föreningen skall skriva pressreleaser och informera media, när ett större antal broholmer samlas.
 • Genom avtal med SKK, SMHK och Broholmerselskabet skall föreningen ta fram ett regelverk som främjar broholmerrasens fortsatta utveckling enligt de normer som hittills gynnat rasen.
 • Föreningen skall aktivt söka kontakt med övriga rasföreträdande organisationer i andra länder för delade erfarenheter och samarbete kring avelsfrågor.
 • Intressenter och medlemmar skall genom föreningen kunna få råd och hjälp med avelsfrågor och förmedling av valp inom eller utom landet.
 • Föreningen skall i övrigt anordna och delta i verksamheter enligt SMHK:s direktiv.