Kategoriarkiv: Aktiviteter

Information om BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund)

Text: Helena Frögéli, Åsa Lindholm

Beteende och personlighetsbeskrivning hund – också för din hund!

Beteende-och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är Svenska Kennelklubbens egen mentalbeskrivning. Den är utformad för att passa alla hundar och raser och har en god koppling till våra hundars vardagsbeteende. Idag har runt 16000 hundägare gått BPH med sin hund – gör det du också!

”Det var jätteroligt, jag trodde inte att min hund var så modig!”, ”Oj, vad glad hon blev när testledaren lockade på henne”, ”Min hund är en cool typ – nu vet jag att det stämmer!”, ”Min hund är ibland lite ängslig, men hon blir trygg nära mig”.

Ja, många av de hundägare som går BPH med sina hundar upplever det som en både rolig och lärorik stund tillsammans. Ibland visar hunden sidor man inte hade en aning om, andra gånger får man bekräftat det man har sett hemmavid.

BPH beskriver hundens egenskaper och beteenden. Hunden och hundägaren går tillsammans en bana med olika moment samtidigt som hundens reaktioner noteras av en beskrivare som för in sina iakttagelser i ett protokoll. Ingen träning eller förkunskaper behövs, varken hos hunden eller hundägaren.

BPH-beskrivningen ser exakt likadan ut för alla hundar. I protokollet för BPH beskrivs hundens intensitet i reaktionen i de olika momenten, ibland också hur länge hunden agerar. Däremot görs ingen som helst värdering av vad som är bra, mindre bra eller rentav dåligt. På vilken nivå, det vill säga med vilken intensitet och med vilket intresse en hund av en viss ras helst bör reagera och agera, är special- och rasklubbens, uppfödarnas och hundägarnas uppgift att diskutera. Med andra ord finns det inget färdigt facit för vad som är rätt eller fel. Hundraser ska vara olika – inom våra raser finns en unik variation!

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, innebär att vi får ökad kunskap om såväl enskilda hundar som våra olika hundraser. Vi ser dessutom skillnader i beteenden inom en ras, något som ger uppfödarna underlag för avelsurval. Som hundägare lär du känna din hund ännu lite bättre, till exempel var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Beskrivningen kan också ge en förklaring till uppträdande och agerande som uppfattas som krävande eller oönskade hos en hund. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del information.

I SKK e-tjänst Hunddata noteras att beskrivningen är genomförd. Din hunds hela resultatet hittar du i e-tjänsten SKK Avelsdata.

BPH gör du som vill veta mer om din hund! För din rasklubb och för avelsarbetet i just din ras är varje hund som deltar viktig!

DÄRFÖR BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND, BPH!

Varje år går flera tusen hundar SKKs Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Resultaten rapporteras in till SKK online och en stor mängd information om hundar och hundraser samlas i SKKs stambok. Men vem har nytta av informationen och hur kan den användas?

När en hund går BPH noterar beskrivaren sina iakttagelser i ett elektroniskt protokoll och uppgifterna skickas direkt till Svenska Kennelklubben. Redan inom några dagar finns hundens protokoll, spindeldiagram och den sammanfattande beskrivningen på SKKs e-tjänst Avelsdata.

I Avelsdata redovisas också uppgifter och statistik på rasnivå. Det innebär att det går att se hur många inom en ras som deltagit på mentalbeskrivning, hur många som valt att göra BPH-banans frivilliga skottmoment, hur många som avbrutit beskrivningen, med mera.

STANDARDISERING GER SÄKERHET

Under utvecklingen av BPH har extra stor tyngd lagts på att få såväl bana som funktionärsinsatser att bli så enhetliga som möjligt. Styrkan hos standardiserade beskrivningar, oavsett vad de beskriver, är att de görs enligt ett fastställt koncept och därför likadant varje gång.

Tack vare denna samstämmighet kommer de skillnader vi ser i beskrivningarna att bero på hundarnas olika beteenden och inte på yttre omständigheter. Eftersom resultaten från varje hund som beskrivits stambokförs, samlas information som möjliggör jämförelser mellan såväl individer som avkommegrupper. Det gör att resultaten kan fungera som ett verktyg för selektion i avelsarbetet.

Ytterligare en fördel är att beskrivningen ger oss ett gemensamt, i etologiska sammanhang vedertaget, språk för hur vi pratar om hundars mentala egenskaper. Det gör att vi har goda förutsättningar att mena samma sak när vi talar om hundars beteendeegenskaper – vi kan förstå varandra.

Studier har visat att de moment som hundarna genomgår i BPH har en stark koppling till beteenden i vardagen. Det har man kunnat konstatera bland annat genom att låta hundägare svara på en omfattande enkät i samband med beskrivningen. I praktiken betyder det att en hund som är ängslig på BPH-planen tenderar att vara det också vardagslivet, precis som den hund som inte gillar höga ljud, till exempel BPH-banans skrammel och skott, inte gör det annars heller.

BPH OCH AVELSARBETET

Redan när BPH utvecklades var ett av de uttalade syftena att ge klubbar och uppfödare ett verktyg för att lättare kunna selektera för mentala egenskaper i avelsarbetet.

Precis som t ex höftledsdysplasi styrs hundens mentala egenskaper av flera olika gener, vi säger att det är kvantitativa egenskaper. Ifråga om BPH-resultaten framträder den säkraste bilden av till exempel tilltänkta avelshundars mentala egenskaper om hänsyns tas inte bara till den aktuella hunden, utan även till nära släktingars och tidigare avkommors beskrivningar. Detta ger en mer rättvisande uppfattning om vad hunden ifråga kan förväntas nedärva. Ju fler hundar som mentalbeskrivs desto mer användbara blir BPH-resultaten.

Arvbarhet är ett mått på hur enkelt/svårt det är för en uppfödare att förändra en egenskap genom avel. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har gjort genetiska studier som visar goda arvbarheter för de egenskaper hos hundarna som beskrivs vid BPH. Detta stämmer väl med intentionen att BPH ska kunna fungera som ett verktyg i avelsarbetet.

ATT UVECKLA/FÖRÄNDRA, ATT BEVARA

Utifrån resultatredovisningen i SKK Avelsdata (protokoll, spindeldiagram, sammanfattande beskrivning) kan klubben/uppfödarna få en bild av hur rasen ser ut i nuläget. Det ger också möjlighet att fundera/diskutera vilka beteenden och reaktioner som är önskvärda och uppmärksamma eventuella förändringar som sker över tid. I förlängningen kan det också ha ett värde att ha hundrasers mentalitet dokumenterad ur ett samhälls- och debattperspektiv.

BPH är inte bara ett instrument för att tydliggöra, och om klubben/rasfolket så anser motiverat, förändra mentaliteten inom en ras. Hos de hundraser där mentaliteten betraktas som allmänt god är det naturligtvis viktigt att se till att de önskvärda egenskaperna bevaras. Genetiken fungerar på så sätt att egenskaper som inte uppmärksammas i avelsarbetet kommer att förändras slumpmässigt. BPH fyller en funktion också för att bevara det som är bra!

FLER RESURSER

De data som samlas om hundar som genomgår BPH kan ge oss ännu mer information. När en ras har kommit upp i 200 beskrivna individer gör SKK/ Kommittén för hundars mentalitet, KHM, en analys av det samlade resultatet. Utöver en tolkning av rasens spindeldiagram och de enskilda spindelarmarnas innebörd, innehåller analysen stapeldiagram över spridningen i beteenden vid varje delmoment av beskrivningen. KHM gör i dokumentet en reflektion över de resultat som syns och tar upp förslag till diskussionspunkter. Dokumentet sänds till special- och rasklubben och kan utgöra ett underlag för samtal om mentalitet och vid framtagandet av mål och strategier i mentalitetsarbetet.

Som en resurs för SKKs special- och rasklubbar fungerar Mentalpoolen. Mentalpoolisterna kan anlitas till exempel vid uppfödarmöten, som stöd inför revidering av de Rasspecifika avelsstrategierna, för att redovisa BPH-resultat m m. För den klubb som vill anordna mentalkonferenser finns ekonomiskt bidrag att söka från KHM.

Inom en del raser finns en väl etablerad tradition att meritera på utställning och funktionsprov. Däremot är det kanske inte lika vanligt att man beskriver eller samlar fakta om hundarnas mentalitet och eller lägger vikt vid att få den dokumentationen inlagd i SKKs centrala databas. Detta trots att registrerad information om mentalitet ur många aspekter kan vara till nytta både för uppfödare och hundägare.

För att premiera de uppfödare som har många beskrivna hundar av sin uppfödning finns det möjlighet att ansöka om ett kostnadsfritt BPH-uppfödardiplom. För att erhålla diplomet fordras kennelnamn, att ansökan gäller en och samma ras och att minst fem hundar är beskrivna med ”Genomförd BPH”, det vill säga att hundarna inte har avbrutits under beskrivningen.

Läs mer om BPH och anmäl dig på www.skk.se/bph

Stockholm Hundmässa

Broholmerföreningen har två år i rad haft en rasmonter på Stockholm Hundmässa.

Att delta är mycket roligt men innebär också mycket arbete och det är inte helt lätt att rekrytera personer som är villiga att delta.

Föreningens styrelse har därför bestämt att vi avstår från att delta med en monter detta år och återkommer 2019 då vi hoppas att flera av föreningens medlemmar är villiga att göra en insats.

Gammelkroppa 2018

Helgen 7-9 september hade Broholmerföreningen, för andra året i rad, läger på Gammelkroppa Skogsskola och Konferens utanför Filipstad.

Deltog gjorde 29 personer och 25 hundar, varav drygt 10 var valpar.

De flesta anlände på fredagseftermiddagen som ägnades åt tipspromenad, trevlig samvaro och (som alltid på Gammelkroppa) fantastiskt god mat.

Efter frukost på lördagen hade vi spårkurs med Yvonne Magnusson som vi tackar för att hon ställde upp med så kort varsel.

Efter en kort teoretisk genomgång gick vi ut i skogen där vi fick pröva på att lägga spår till varandra i regnet som verkligen öste ner.

Efter lunch fick alla som ville gå ett spår med sin hund. De flesta hundar som deltog var nybörjare och, framför allt, valparna tyckte det var spännande även om de inte riktigt förstod vad som förväntades av dem.

Eftermiddagen ägnades åt mer trevlig samvaro och i det sköna vädret kunde vi sitta ute medan valparna lekte i en komposthage.

Vid middagen på kvällen var det prisutdelning. Dels utsågs vinnarna av tipspromenaden och dels drogs vinster till de lotter som föreningen sålt under helgen.

Vinstbordet var mycket generöst. Mycket tack vare sponsring från Arken Zoo i Malmö och Pias Hund och Fritid i Alingsås.

På söndagen var det dags för inofficiell utställning där  Carina Andersson Rapp dömde.

Carina tyckte att de valpar som ställdes ut såg mycket lovande ut och att det bådar gott inför rasens framtid.

Carina höll ”öppen kritik” vilket alltid är intressant och gör att även de som inte ställer ut sina hundar känner sig delaktiga i vad som sker.

BIR-valp blev Hoksel Garm och BIM-valp blev Broholmerskogens Luna.

Bästa veteran blev Sejsligs Karla som också blev BIM. BIR blev Brombasken Bolde.

Vi tackar alla hundar och människor som gjorde helgen fantastiskt trevlig och hoppas vi ses igen 6-8 september 2019.

 

Rasmonter 2018


Stockholm hundmässa är i år 8-9 december.

Broholmerföreningen har, de senaste två åren, deltagit med en rasmonter.

Om vi ska delta även detta år så behövs det fler engagerade deltagare.

Att stå i rasmontern är mycket roligt men också krävande både för hundar och ägare. Det krävs därför att ganska många deltar så att varje pass inte blir för långt. Det behövs också några som är villiga att engagera sig lite i förberedelser och efterarbete.

Om du är villig att engagera dig på något sätt kontakta Annika Hörnell Schröder på sekreterare@broholmer.se eller Maria Stengaard på ordforande@broholmer.se

Länk till information om mässan.

Information om lägret på Gammelkroppa

Vi hade ju planerat spårkurs på lördag men, tyvärr, lämnade spårinstruktören ett mycket sent återbud. Vi har försökt att få tag på en ersättare men inte lyckats med så kort varsel.

Det kommer, i stället, bli andra aktiviteter och vi hoppas att alla ändå kommer att ha en trevlig och givande dag.

Rapport från broholmerutställningen på Broholm slott

Broholm 2018


Foto Michael Edvinsson

Detta var 3:e året vi var nere på Broholm Slott för att se alla dessa härliga Broholmer.

Vi mjukstartade lite lätt på fredagen med att hjälpa till med att förvandla denna gräsyta till en riktigt stor utställningsplats. Vi var ca 20-30 personer på plats som hjälptes åt och det tog nästan hela dagen att få upp allting och få det att fungera. Det är ett bra sätt att lära känna människorna från Dansk Broholmerselskab och ju fler man är desto fortare går det ju 🙂

Fredagskvällen avslutades, för oss, med en trevlig middag med ca 25 personer och många hundar på Thurö Camping.

På lördagen hade det samlats väldigt många människor och hundar.

I år var utställningen, för första gången, officiell och det var rekordmånga 216 hundar anmälda. Trots alla dessa hundar så fungerade det bra. Regnet höll sig på avstånd och det var endast enstaka regnmoln som passerade över oss

Vi träffade på några svenskar som hade åkt ner, utan hund, för att kolla in rasen och prata med uppfödare på plats. Det är ett bra sätt att se många olika hundar i varierande storlekar och åldrar och även att bilda sig en uppfattning om rasen.

Under dagen avlöste den ena klassen den andra. Det var totalt 6 st hundar från Sverige som deltog, allt från babyklass till championklass.


Foto Michael Edvinsson

Resultat och kritik finns att läsa på http://www.hundeweb.dk

STORT grattis till Broholmerhuset’s Mjölner som blev BIR/BIS valp 6-9 månader


Foto Michael Edvinsson

BIR blev COCO
BIM blev Good Mind’s Together Thunderstruck

Helgen avslutades med exteriörbeskrivningar på Broby Dogcenter. Det var totalt 21 hundar som beskrevs på söndagen. På en exteriörbeskrivning går de grundligt igenom hur hunden ser ut exteriört, så om ni får chansen så åk ner och gör en beskrivning på er hund 🙂

Hoppas vi ses 24 augusti 2019 på Broholm slott!

/Annika

 

Mer information om lägret

Vi har insett att vi missat att skriva kostnader för måltider på anmälningsformuläret.

Frukost ingår i rummen
Lunch kostar 85:-
Middag kostar 195:-

På lördag eftermiddag kommer det att finnas möjlighet att köpa kaffe och fralla, av Broholmerföreningen, för 20:-

Tyvärr är det många som har haft problem med att öppna anmälningsformuläret. Jag lägger därför in det som en bild.

Ni som inte får upp formuläret kan mejla till ordforande@broholmer.se eller sekreterare@broholmer.se. Se till att de uppgifter som visas i formuläret finns med. Glöm inte att skriva vem anmälan gäller.

Länk till tidigare information om lägret.

Viktig information gällande anmälan till lägret i september

Ibland blir det lite fort och fel. Vi upptäckte, för sent, att vi har missat att lägga till en ruta för namn och kontaktuppgifter gällande den/de person/personer anmälan till lägret avser.

Vi är därför tacksamma och ni ser till att de uppgifterna finns med när ni skickar in anmälan.

Länk till mer information om lägret

Tack för hjälpen!
Styrelsen Broholmerföreningen.